கணிதத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற தினமும் கண்டிப்பாக இந்த வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கவும் 

தினமும் குறைந்தது ஒரு Model Paper ஆவது எழுதவும் .


Model 1&2 Tamil Medium View PDF Download 1 Download 2
Model 1&2 English Medium View PDF Download 1 Download 2

Post a Comment

Thanks for your comment

Previous Post Next Post