இலவசமாக Download செய்ய Email Id ஐ பதிவு செய்யவும்!

SEND YOUR QUESTIONS AND STUDY MATERIALS TO tnschools.in@gmail.com

Nov 28, 2012

Plus two english synonyms
 1. Censure
  minister
  former
  Judge
  ability
 2. Valiant
  speaker
  Brave/determined
  adjective
  rest
 3. Grievous
  Serious
  covered
  exite
  ruined
 4. Captives
  request
  Prisoners
  radiation
  wrong
 5. Ransoms
  Payment for the release
  arose
  force
  gathering
 6. Ceaseless
  relevent
  untiring
  beat
  ability
 7. Emerged
  arose
  covered
  exite
  timid
 8. Frailty
  arrival
  Weakness
  healthy
  request
 9. Dormant
  inactive
  interpreted
  lukewarm
  gathering
 10. Intuition
  insight
  hold
  holy
  initial
 11. Cultivate
  authority
  achievement
  develop
  ability
 12. Awakened
  control
  roused
  admire
  week
 13. Stranded
  Unable to move
  loyel
  courage
  ruined
 14. Delicately
  request
  Carefully
  radian
  superior
 15. Consumate
  complete
  hinded
  firm
  gathering
 16. Retained
  risible
  hold
  buying
  moving
 17. Truant
  hide and seek
  display
  limited
  timid
 18. Shrouded
  arrival
  covered
  opened
  liked
 19. Desirable
  wish for
  indesirable
  fought
  gathering
 20. Derison
  leader
  house
  initial
  contempt

0 comments:

Post a Comment

Thanks for your comment

Pages

Total Pageviews

 
Tnschools.co.in Group
Public group · 200122 members
Join Group
 

Popular Posts

Follow Me