May 16, 2018

பிளஸ் 2 : பாடவாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் இன் று வெளியாகி உள்ளன. இதில் மாணவர்களை விட மாணவிகள் அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.


பாடவாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்(சதவீதத்தில்)
மொழிப்பாடம் - 96. 85

ஆங்கிலம் - 96.97

இயற்பியல் - 96.44

வேதியியல் - 95.02

உயிரியல் -96.34

தாவரவியல் -93.96

விலங்கியல் - 91. 99

புள்ளியியல்- 98.31

கணிப்பொறி அறிவியல் - 96.14

புவியியல்- 99.21

நுண் உயிரியல்-98.96

உயிர் வேதியியல்-98.53

நர்சிங்-97.86

நியூட்ரிசியன் மற்றும் டையடிக்ஸ்-99.87

கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஸ்-98.09

கணிதம் - 96.19

ஹோம் சயின்ஸ் - 99.78

வரலாறு - 89.19

பொருளியல் - 90.94

பொருளாதார அரசியல் - 89.57

வணிகவியல் - 90.31

கணக்கு பதிவியியல் - 91.02

இந்திய கலாசாரம் - 96.08

அட்வான்ஸ்ட் மொழிப்பாடம்-91.89

வணிக கணிதம்-95.99
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments:

Thanks for your comment