ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய மீண்டும் ஒரு நபர் குழு அமைப்பு / A person is a group of people who are once again wasting wage contradictions

  • THIRU.M.A.SIDDIQUE I.A.S.அவர்கள் தலைமையில் ஒரு நபர் குழு அமைப்பு. 
  • இந்த குழு 31.07.2018 அன்று அரசிடம் அறிக்கை தரும்.


Post a Comment

Thanks for your comment

Previous Post Next Post