இலவசமாக Download செய்ய Email Id ஐ பதிவு செய்யவும்!

SEND YOUR QUESTIONS AND STUDY MATERIALS TO tnschools.in@gmail.com

May 31, 2019

Textbooks online plus two textbooks  Zoology English Medium 

                                                   
                         
Board : Tamil Nadu State
Medium: English Medium
Class: Plus two

Textbooks online plus two textbooks  Statistics English Medium 

                                 
Board : Tamil Nadu State
Medium: English Medium
Class: Plus two

12th STD NEW 2019 POLITICAL SCIENCE VOL-1 TEXTBOOK - ENGLISH  MEDIUM FREE DOWNLOAD

                             

(whole book 232 pages)

Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English  Medium
File Size:8.50 MB

12th STD NEW 2019 MATHEMATICS VOL-1 TEXTBOOK - Tamil MEDIUM FREE DOWNLOAD

                                             
                                                                    

(whole book 334 pages)
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: Tamil Medium
File Size:72.15 MB

12th STD NEW 2019 PHYSICS VOL-1 TEXTBOOK - Tamil MEDIUM FREE DOWNLOAD

                                             
                                                                    

(whole book 351 pages)
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: Tamil Medium
File Size:72.15 MB

12th STD NEW 2019 GEOGRAPHY TEXTBOOK - ENGLISH MEDIUM FREE DOWNLOAD

                                             
                                                                                 

(whole book 216 pages)
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English Medium
File Size:37.62 MB

Textbooks online plus two textbooks Business Mathematics and Statistics Tamil Medium Vol-II

Textbooks online plus two textbooks Business Mathematics and Statistics Vol-II Tamil Medium

Board : Tamil Nadu State
Medium: Tamil Medium
Class: Plus two

tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Knowledge   study materials 31-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 30, 2019

10th std Maths | Example 1.2 Relations & Functions | HPR Tutorials

In this post we upload a Tamil nadu state board sslc maths tutorial video class. Teach by HPR TUTORIALS

In this video tutorial he explained clearly and easy way to understood the problem. If you want to view upcoming videos, please subscribe this channel.

Class: 10th standard
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English and Tamil
Lesson: 1 Relations & Functions
Problem No: Example 1.2
 

10th std Maths | Example 1.1 Relations & Functions | HPR Tutorials

In this post we upload a Tamil nadu state board sslc maths tutorial video class. Teach by HPR TUTORIALS

In this video tutorial he explained clearly and easy way to understood the problem. If you want to view upcoming videos, please subscribe this channel.

Class: 10th standard
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English and Tamil
Lesson: 1 Relations & Functions
Problem No: Example 1.1

 

plus two mathematics video class lesson-1 exercise 1.1(i)

In this post we upload a Tamil nadu state board plus two mathematics tutorial video class. Teach by Rk Tuition Centre, Alankottai, Ganapathi puram Post, Kanyakumari Dist.

In this video tutorial he explained clearly and easy way to understood the problem. If you want to view upcoming videos, please subscribe this channel.

Class: 12th standard
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English and Tamil
Lesson: 1
Problem No: Exercise 1.1 (i)

Plus two mathematics video class lesson:1 Example 1.1

In this post we upload a Tamil nadu state board plus two mathematics tutorial video class. Teach by Rk Tuition Centre, Alankottai, Ganapathi puram Post, Kanyakumari Dist.

In this video tutorial he explained clearly and easy way to understood the problem. If you want to view upcoming videos, please subscribe this channel.

Class: 12th standard
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English and Tamil
Lesson: 1
Problem No: Example 1.1

tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Knowledge   study materials 30-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 29, 2019

tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Knowledge   study materials 29-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 28, 2019

Plus two Zoology Unit-3 creative questions New Book 2019

                                       
                                                 
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English Medium
Subject: Zoology
Download Link-1 (if error) Click Link-2

Plus two Chemistry Book Back one mark questions New Book 2019

                                         
                                                 
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English Medium
Subject: Chemistry
Download Link-1 (if error) Click Link-2

tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Knowledge   study materials 28-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 27, 2019

Plus two Tamil unit-I creative questions New Book 2019

                                                             
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: Tamil Medium
Subject: Tamil
Download Link-1 (if error) Click Link-2

Plus two Physics unit-III problem Solved  English medium New Book 2019-2020

                                                 
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English Medium
Subject: Physics
Download Link-1 (if error) Click Link-2

Plus two Accountancy Study materials English medium New Book 2019-2020

                                                   
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English Medium
Subject: Accountancy
Download Link-1 (if error) Click Link-2

Plus two Bio-Botany book back Answers English medium 2019

                                                     
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English Medium
Subject: Bio-Botany


Download Link-1 (if error) Click Link-2

tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Knowledge   study materials 27-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Tamil & General Knowledge   study materials 26-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 25, 2019

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் வழிகாட்டி கையேடு | RTI Details in Tamil | Right to Information Act Details in Tamil

RTI Details in Tamil Right to Information Act Details in Tamil


how to apply rti act in tamil
RTI Act Details in tamil
Total Number of pages :34
File format: PDF
Download Link-I If downloading error Click Link-II

tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Tamil  study materials 25-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 24, 2019

Current Affairs Daily for tnpsc police exams 24/5/20195. பிரிட்டிஷ் ஸ்குவாஷ் இந்தியாவின் ஜோஷ்னா வெற்றி
4. இன்று எரித்திரியா விடுதலை தினம்(1993)
3. இன்று விக்கிமேப்பியா ஆரம்பிக்கப்பட்டது(2006)
2. இன்று நியூயார்க்கில் புரூக்ளின் பாலம் திறந்து விடப்பட்டது(1883)
1. இன்று முதலாவது மின்னியல் தந்திச் செய்து வாஷிங்டன் டிசியில் இருந்து மேரிலாந்திற்கு அனுப்பப்பட்டது(1844)

               PGTRB & AEEO exams study materials- Tamil Unit-2 (2019)

                                                                           
                                                                           
Subject : Tamil Unit-2 study materials
Year of Exam : 2019
Medium : Tamil Medium
No of Pages (10)
File Size : 9.27
Download link-I (if downloading error) link-II

Plus two Physics lesson -2 book back solutions English medium 2019


                           
Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English Medium
Subject: Physics
Lesson: 2


Download Link-1 (if error) Click Link-2

12th std Unit-2 Physics Volume-1 study materials free download 2019 (Tamil Medium)

12th std Unit-2 Physics Volume-1 study materials free download 2019 (As per 2019 edition Book)

                                                                                 
                                                                  
Board: Tamil nadu State Board
Medium: Tamil Medium
Lesson:2
Standard: Plus two
Download Link-I | Link-II

tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Tamil  study materials 24-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Tamil  study materials 23-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 22, 2019

TNPSC & TET Paper 1 & 2  Study Material question and Answer Key 2019 English Medium
                                                       
                                               


Subject : Computer Instructor
Medium : English Medium
No of Pages (6)
File Size : 4.83 MBtn 12th std tamil unit test model question paper 2019 unit 1 and 2

Board: Tamil Nadu State Board
Class: Plus two
Number of pages: 4
File format: Pdf
File size: 591 KB
Download Link-I (if error click Link-II)
TNPSC & TET Paper 1 & 2  Study Material question and Answer Key 2019 English Medium
                                                       
                                               
                           

Subject : Computer Instructor
Medium : English Medium
No of Pages (9)
File Size : 7.56 MB


tnpsc ,RRB,UPSC exam  General Tamil  study materials 22-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 21, 2019

TNPSC & TET Paper 2 New Study Material question and Answer Key 2019 (7th std old book History  ) Tamil Medium
                                                       
                           

Subject : 7th std History 
Medium : Tamil Medium
No of Pages (28)
File Size : 30.84 MB

TNPSC & TET Paper 1&2 New Study Material question and Answer Key 2019 (9th std new book Tamil 3rd term ) Tamil Medium
                                          

Subject : 6th std History 
Medium : Tamil Medium
No of Pages (11)
File Size : 8.36 MB
TNPSC & TET Paper 2 New Study Material question and Answer Key 2019 (6th std new  book History 2nd term ) Tamil Medium
                                          

Subject : 6th std History 
Medium : Tamil Medium
No of Pages (10)
File Size : 5.82 MBTNPSC & TET Paper 2 New Study Material question and Answer Key 2019 (6th std new  book Science 2nd term study material) Tamil Medium
                                          

Subject : 6th std Science 
Medium : Tamil Medium
No of Pages (9)


tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge and General Tamil  study materials 21-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 20, 2019

12th std lesson-1&2 Chemistry study materials free download 2019 

12th std lesson-1&2 Chemistry study materials free download 2019 (As per 2019 edition Book)

                                                                                
Board: Tamil nadu State Board
Medium: English Medium
Lesson:1&2
Standard: Plus two
Download Link-I | Link-II

12th std lesson-1 physics 2 ,3, 5 mark study materials free download 2019 

12th std lesson-1 physics 2 ,3, 5 mark study materials free download 2019 (As per 2019 edition Book)

Board: Tamil nadu State Board
Medium: Tamil Medium
Lesson:1
Standard: Plus two
Download Link-I | Link-II

tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge  study materials 20-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge  study materials 19-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge  study materials 18-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 18, 2019

kadanthuvantha pathai 2019 - Current affairs weekly

Kadanthuvantha pathai is a weekly current affairs collections notes. this article collected from dailyy thanthi news paper on every Saturday.
Download Link-1
current affairs duration:  2019 May 3 to 9


May 17, 2019

Tamil Nadu State Board Plus one 11th std Mathematics creative questions- probability 

Tamil Nadu State Board STD-XI Mathematics Probability unit creative questions free download. This questions are very important questions from the Probability Chapter. You can share this question paper to your friends.


Lesson: Probability
Type of question: Creative question
File size: 1.9 MB
File format: PDF
Total Marks: 50
Download Link-I 
if downloading error Link-II

               PGTRB & AEEO exams study materials- Physics English Medium 2019

                                                                             
                                                                         
 PGTRB & AEEO exams study materials- Physics English Medium 2019

Subject : Physics study materials
Year of Exam : 2019
Medium : English Medium
No of Pages (23)
File Size : 9.27
Download link-I (if downloading error) link-II
Tamil Nadu State Board Plus one Mathematics subject Unit-IV Solved problems study materials free download

Board: Tamil Nadu State Board
Subject: Mathematics
Medium: Tamil Medium
Lesson: 4
Download Link-1 (if downloading error) Link-II

Plus two Physics Unit-2 one mark questions English medium 2019

Tamil Nadu State Board New syllabus physics lesson-2 ( Current Electricity) Book Back one mark solved answers


Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English Medium
Subject: Physics
Unit: 2


Download Link-1 (if error) Click Link-2

tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge  study materials 17-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 16, 2019

Plus two chemistry lesson -2 book back solutions English medium 2019


Board: Tamil Nadu State Board
Medium: English Medium
Subject: Chemistry
Lesson: 2
Download Link-1 (if error) Click Link-2

ஒரே நாளில் பிஎட் மற்றும் டெட் தேர்வுஆசிரியர் பணிக்கான தகுதி தேர்வு, ஜூன், 8 மற்றும் 9ம் தேதிகளில் நடத்தப்படும்' என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநாளில் பி.எட்., தேர்வும் நடைபெற உள்ளது. பி.எட்., இறுதியாண்டு படிக்கும் மாணவர்களும் தகுதி தேர்வை எழுதலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge  study materials 16-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 15, 2019

tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge  study materials 15-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 
tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge study materials


DOWNLOAD APP

May 14, 2019

tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge  study materials 14-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 


DOWNLOAD APP

May 13, 2019

tnpsc ,RRB,UPSC exam General Knowledge  study materials 13-5-2019 (Daily Update)

These Study Materials Used for the following exams like, Tnpsc Group-I,   Group-II,  Grou-IV, VAO, Group-VIII, UPSC, RRB exams 


DOWNLOAD APP

Pages

Total Pageviews

 
Tnschools.co.in Group
Public group · 200122 members
Join Group
 

Popular Posts

Follow Me